Vánoční soutěž

 Pravidla soutěže:

  1. NÁZEV SOUTĚŽE: VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O KONFEREČNÍ STŮL

  1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem a pořadatelem soutěže je Petr Červenka , U džungle 1023 , Rychvald , 73532 , IČ: 07122519, DIČ: CZ8912295909 (dále jen "organizátor").

  1. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 9.11. 2021 do půlnoci 12. prosince 2021 na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Facebook.

  1. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území ČR, případně SR, která splní nastavená pravidla soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi soutěže, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu blízkém. Soutěžící musí mít zřízen účet na sociální síti Facebook a musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook -> https://www.facebook.com/legal/terms.
Do soutěže o výhru mohou být zařazeni jen ti, kteří splňují výše uvedené podmínky.

  1. JAK SOUTĚŽIT

Úkolem soutěžícího je dát "like" k příspěvku, jehož se soutěž týká, a vložit pod příspěvek komentář dle instrukcí uvedených v popisku u daného příspěvku. Po ukončení soutěže budou náhodně vybráni zástupcem organizátora soutěže jeden výherní komentář zahrnující odpověď na soutěžní otázku.

  1. VÝHERCI

Výhercem soutěže se stane autor komentáře, který budou náhodně vybrán (viz. bod 4). S tímto výhercem se prostřednictvím Facebooku následně spojíme.

  1. VÝHRA

Konfereční stůl z ořechového dřeva a ocelovým podnožím hairpin legs

  1. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherce budou vyhlášeni v komentáři u soutěžního příspěvku nejpozději dne 13. prosince 2021. Výherce bude také následně na přímo osloveni prostřednictvím Facebooku organizátorem kvůli předání výhry.

  1. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHRY

Výhry účastníků, které z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možné doručit, nebudou předány a nárok na ně zaniká. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost, ani místo nich požadovat jiné plnění. Nárok na výhru zaniká i v případě, že výherce do 3 dní od oznámení výherců neposkytne svou doručovací adresu, na kterou mu má být výhra zaslána. (Organizátor soutěže shromažďuje jména a poskytnuté doručovací adresy výherců výhradně za účelem odeslání výhry soutěžícím, a to po dobu nezbytně nutnou pro odeslání a doručení výhry).

  1. OSTATNÍ PODMÍNKY A USTANOVENÍ

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoli ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebooku -> www.facebook.com/cerwoodesign . Bude-li mít organizátor soutěže oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé či nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, bude soutěžící ze soutěže vyloučen. Totéž platí i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé a férové soutěže. Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži. Organizátor dále neodpovídá za škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jeho účtu na Facebooku, jeho nárok na soutěžní výhru zaniká (nepřevzatá výhra propadá organizátorovi soutěže). Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Tato soutěž není nikterak sponzorována nebo přidružená k sociální síti Facebook.

Ve Ostravě dne 9. Listopadu 2021